Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ FITNESS STUDIA (dále také jen „VOP“)

 

1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.1. Rozsah plnění

Studio clever fit Kotva (provozovatele Fit Academy Kotva s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1, IČ: 09552928) poskytuje členům své služby uvedené ve smlouvě o členství během oficiální otevírací doby, která je vyvěšená ve fitness studiu. Využívání zařízení studia je povoleno pouze s platným členstvím. Členem se může stát pouze osoba starší 15 let.

1.2. Doplňková plnění

Za doplňkově nabízené produkty a služby, jako například solárium, může studio při jejich využití účtovat další poplatky, resp. náklady. Na toto musí být člen dopředu upozorněn v rámci fitness studia. Následná úhrada takovýchto dalších poplatků, resp. nákladů, proběhne bezodkladně v ten samý den, kdy člen přestane zařízení studia užívat, a to výhradně prostřednictvím platebního terminálu v rámci fitness studia či případně v souladu s platbami dle bodu 2.6. těchto VOP.

1.3. Mladiství

Pro mladistvé věku od 15 do 18 let je členství možné pouze se svolením zákonných zástupců. Jejich svolení bude nahrazeno souhlasem člena, jakmile člen dosáhne věku 18 let.

 

2. PŘÍSTUPOVÉ MÉDIUM

2.1. Oprávnění k přístupu do fitness studia a s tím spojené sejmutí otisků prstů člena a pořízení fotografie zachycující podobu člena

Do prostor fitness studia je oprávněn vstoupit pouze její člen. Člen obdrží při uzavření členství přístupové médium (členskou kartu nebo členský náramek), které mu umožní vstup do studia. Člen musí mít přístupové médium u sebe, v opačném případě může studio členovi odepřít vstup do studia či mu může odepřít využití rezervovaných doplňkových služeb, nemůže-li se člen prokázat jiným způsobem a pokud nemůže být prokázána existence platného členství. Ve smyslu umožnění vstupu do fitness studia pouze jejím členům, potažmo ve smyslu prokázání toho, že konkrétní osoba je skutečně členem studia, jsou členové při svém vstupu do fitness studia povinni se prokázat také svými otisky prstů a svojí podobiznou. Za tímto účelem pak člen tímto výslovně souhlasí s tím, potažmo člen tímto uděluje studiu svůj výslovný souhlas k tomu, aby při uzavření smlouvy došlo k sejmutí jeho otisků prstů a k pořízení fotografie zachycující jeho podobu. Takto sejmuté otisky prstů a pořízená fotografie zachycující podobu člena je studio oprávněno zpracovávat a uchovávat jen a pouze za tím účelem, aby konkrétní osoba prokázála své členství.

2.2. Poplatek za první vystavení přístupového média

Za první vystavení přístupového média je účtován poplatek ve výši 0, 300 nebo 600 Kč, dle typu smlouvy.

2.3. Manipulace s přístupovým médiem

Člen je povinen zajistit bezpečné uložení svého přístupového média a v případě jeho ztráty tuto neprodleně ohlásit studiu. Po ohlášení ztráty bude zablokována případná platební funkce přístupového média.

2.4. Nepřenositelnost členských práv

Členství ve studiu je osobní a nemůže být převedeno. Člen se zavazuje, že předané přístupové médium bude používat pouze on sám a nepřenechá je třetí osobě. Pokud člen tuto podmínku poruší, tj. přenechá-li vědomě a záměrně přístupové médium třetí osobě, aby jí zajistil přístup, může od něj studio za každý případ porušení podmínky požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, aniž by bylo nutno prokázat vzniklou škodu. Uplatnění dalších práv z takového porušení, zejména uplatnění dalších škod a možnost mimořádného ukončení členství, není dotčeno. Pro uplatnění těchto práv, není zapotřebí předchozího upozornění.

2.5. Opětovné vystavení přístupového média

Za každé opětovné vystavení přístupového média, které je nutné z důvodu zaviněné ztráty nebo zaviněného poškození přístupového média ze strany člena, je splatný aktivační poplatek ve výši 600 Kč.

2.6. Bezhotovostní platba pomocí přístupového média

Studio je oprávněno zavést bezhotovostní platební styk pro všechny produkty a služby, které nabízí doplňkově ke smluvně sjednanému plnění. Využije-li studio této možnosti, může člen využívat nabízené produkty a doplňkové služby výhradně bezhotovostně prostřednictvím přístupového média. Studio může stanovit maximální částku kreditu, výši jednotlivého nabití a možnosti způsobů platby. Během doby trvání smlouvy může člen kdykoli nechat částku připsanou na přístupové médium převést zpět na svůj běžný účet. Člen nemá nárok na dílčí vratky nebo vyplacení kreditu v hotovosti. Kredit, který bude na přístupovém médiu evidován na konci smlouvy, bude převeden na běžný účet člena, pokud nebudou k tomuto okamžiku existovat nedoplatky člena ze smluvního vztahu. V takovém případě je studio oprávněno inkasovat zůstatek kreditu jako započtení na nedoplatek.

 

3. VYUŽÍVÁNÍ STUDIA

3.1. Provozní řád

Při využívání studia podléhá člen tamnímu provoznímu řádu. Provozní řád obsahuje zejména pravidla pro přípustné užívání přístrojů a studia a pro zachování práv ostatních členů. Personál je oprávněn, je-li to nutné pro zachování řádného provozu studia, pořádku a bezpečnosti nebo dodržení provozního řádu, vydávat pokyny. Člen je povinen pokynů uposlechnout.

3.2. Využívání skříněk

Ve studiu jsou k dispozici uzamykatelné skříňky. Člen smí tyto skříňky využívat pouze během své přítomnosti ve studiu. Studio je oprávněno obsazené skříňky otevřít a vyklidit, pokud jsou používány i mimo dobu přítomnosti člena ve studiu. Za ztrátu, poškození či odcizení věcí uložených mimo uzamčenou skříňku nenese studio odpovědnost. Cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta apod.) je nutné uložit na místě k tomu určeném, do bezpečnostních schránek na recepci.

3.3. Využívání parkovacích míst pro zákazníky

Parkovací místa pro zákazníky, které studio poskytuje, smí člen využívat pouze během své přítomnosti ve studiu. Studio je oprávněno vydávat parkovací karty, které člen musí viditelně vystavit ve vozidle. V případě obsazení parkovacího místa bez přítomnosti člena ve studiu a v případě nevystavení parkovací karty ve vozidle je studio oprávněno nechat vozidlo za poplatek odtáhnout.

3.4. Kamerový systém

Studio upozorňuje své členy a členové berou tímto na vědomí, potažmo výslovně souhlasí s tím, že budou v prostorách fitness studia monitorováni kamerovým systémem. Účelem provozování takového kamerového sytému je nejenom ochrana práv a oprávněných zájmů studia, a to v podobě všeobecné ochrany majetku studia, ale i ochrana zdraví a majetku členů pohybujících se v prostorách fitness studia. Kamerový systém zaznamenává pouze veřejné prostory fitness studia. Kamerový systém není provozován v prostorách, jako jsou toalety a šatny. Přístup k záznamům mají jen pověřené osoby.

 

4. POVINNOSTI ČLENA

4.1. Doprovod

Přivádět do studia doprovázející osoby včetně dětí je povoleno s výslovným předchozím svolením studia. Přivádět zvířata je zakázáno.

4.2. Porušení povinnosti vhodného chování

Člen je povinen dodržovat podmínky provozního řádu a řádně dodržovat povinnost vhodného chování uloženou těmito VOP. Poruší-li člen opakovaně a přes napomenutí smluvní povinnosti plynoucí z členství, je studio oprávněno od smlouvy o členství písemně odstoupit.

4.3. Změna osobních údajů

Člen je povinen studiu neprodleně sdělit změnu osobních údajů relevantních pro smlouvu jako jsou jméno, adresa atd. Náklady, které studiu vzniknou tím, že člen změnu osobních údajů neprodleně nesdělí, nese člen.

 

5. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A PRODLENÍ S PLATBOU

5.1. Základní členský příspěvek a splatnost členského příspěvku

Základní členský příspěvek je uvedený ve smlouvě. Sjednaný členský příspěvek, poměrná část za členství v aktuálním měsíci uzavření smlouvy a jednorázový poplatek za první vystavení přístupového média vzniknou uzavřením smlouvy o členství.

Poměrná část aktuálního měsíce daná smlouvou a poplatek za vystavení přístupového média musí být studiu uhrazeny nejpozději v den počátku členství. U zvýhodněné jednorázové platby za členství předem je nutné uhradit celé období včetně poměrné části prvního měsíce členství a poplatku za vystavení přístupového média nejpozději v den počátku členství. Není-li sjednána jednorázová platba, je člen oprávněn zaplatit členský příspěvek studiu ve stejných měsíčních splátkách. Měsíční členské příspěvky jsou pak splatné vždy k 1. dni v měsíci za příslušný kalendářní měsíc (splátkové období). Veškeré platby (členský příspěvek, poplatky či jiné), ke kterým je člen povinen na základě této smlouvy, je člen povinen studiu uhradit primárně na základě platby realizované prostřednictvím platební brány na webové stránce studia, či v systému studia nebo prostřednictvím platebního terminálu v rámci fitness studia, a to pomocí platební karty či jiné obdobné technologie, tedy bezhotovostně. Výjimku představuje úhrada za platbu členského příspěvku, a to za dobu nejméně 3 kalendářních měsíců či více, kde je člen oprávněn takovou úhradu realizovat prostřednictvím různých šeků, jako je především Sodexo poukázka a Benefit body. Skutečnost, zdali studio ve vztahu k dané výjimce pro úhradu členského příspěvku akceptuje nad rámec Sodexo poukázek či Benefit bodů i jiné šeky, je výlučně na uvážení studia. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení 2.6. těchto VOP. V případě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou je však možná úhrada členského příspěvku výhradně pomocí platební brány, která je zabezpečena dodavatelem s bankovní licencí, přičemž pomocí platební brány jsou automaticky strhávány každý měsíc jednotlivé měsíční platby členského příspěvku podle aktuálního ceníku. V případě změny ceníku má studio povinnost o této skutečnosti člena předem informovat. Splatnost jednotlivých měsíčních příspěvků nastává v den uzavření smlouvy a dále v každém následujícím měsíci 1. dnem měsíce. Pro zrušení úhrady jednotlivých měsíčních plateb členského příspěvku u smlouvy na dobu neurčitou je člen povinen kontaktovat studio na emailové adrese podpora@fitacademy.cz.

5.2. Prodlení s platbou

Studio si vyhrazuje právo v případě prodlení s platbou účtovat úroky z prodlení podle zákonných ustanovení a využít práva na přechodné odepření služeb. Dále je člen v případě soudního sporu povinen nést náklady soudního řízení a náklady na provedení případné exekuce.

5.3. Celková splatnost

Byla-li sjednána platba členského příspěvku ve splátkách (bod 5.1.) a dostane-li se člen do prodlení s nejméně dvěma měsíčními příspěvky, nastane okamžitá splatnost celé výše členského příspěvku a všech paušálních poplatků do konce doby trvání smlouvy.

5.4. Zákaz započtení a zadržení

Člen smí započíst pohledávky vůči studiu nebo uplatnit zadržovací právo vůči těmto částkám, pouze pokud byly nesporně nebo pravomocně stanoveny.

 

6. DOBA TRVÁNÍ ČLENSTVÍ, POZASTAVENÍ ČLENSTVÍ

6.1. Doba trvání smlouvy

Doba trvání smlouvy činí 3, 6 měsíců, nebo 12 měsíců. Doba trvání smlouvy začíná běžet okamžikem sjednaného začátku členství. Po uplynutí první doby trvání smlouvy uzavřené na 3, 6 nebo na 12 měsíců se smlouva automaticky prodlužuje na členství opět ve stejné délce 3, 6 nebo 12 měsíců, za současného zachování stávajícího členského čísla.

6.2. Automatické prodloužení smlouvy a její výpověď ze strany člena

Smlouva uzavřená na dobu 3, 6 a 12 měsíců se opakovaně automaticky prodlužuje vždy o stejnou délku období, na jaké byla smlouva uzavřena, a to po uplynutí trvání sjednané doby smlouvy, potažmo po uplynutí dalšího stejně dlouhého časového období za stávajících podmínek smlouvy. Pokud člen s automatickým prodloužením platnosti sjednané smlouvy nesouhlasí, vyrozumí o tom studio, a to v případě smlouvy uzavřené na dobu 3, nebo 6 měsíců a smlouvy uzavřené na dobu 12 měsíců nejpozději 2 měsíce před koncem platnosti smlouvy, a to buď prostřednictvím emailu zaslaného na adresu podpora@fitacademy.cz nebo na adresu provozovatele studia. Pokud člen nevyrozumí studio o nesouhlasu s automatickým prodloužením smlouvy, smlouva se automaticky prodlouží za podmínek sjednaných v tomto odstavci, a to i pokud člen výslovně nepotvrdí, že s automatickým prodloužením platnosti souhlasí. Smlouva uzavřená na dobu 3, nebo 6 měsíců a smlouva uzavřená na dobu 12 měsíců může být ze strany člena kdykoliv ukončena na základě jeho písemné výpovědi doručené studiu. V takovém případě dojde k ukončení smluvního vztahu na základě této smlouvy po uplynutí výpovědní lhůty v délce 2 měsíců, která počne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla taková výpověď studiu doručena. V případě výpovědi smlouvy uzavřené na dobu trvání 6 měsíců ze strany člena dochází ke změně ceny, kdy se pro příslušnou dobu trvání smlouvy, resp. pro časový úsek, o který byla smlouva automaticky prodloužena, užije poměrně cena stanovená pro smlouvu na dobu 3 měsíců. V případě výpovědi smlouvy uzavřené na dobu trvání 12 měsíců ze strany člena dochází ke změně ceny, kdy se pro příslušnou dobu trvání smlouvy, resp. pro časový úsek, o který byla smlouva automaticky prodloužena, užije, v případě, že smlouva byla ze strany člena vypovězena v období mezi 6. a 12. měsícem od uzavření, resp. od automatického prodloužení platnosti smlouvy, poměrně cena stanovená pro smlouvu uzavřenou na dobu 6 měsíců, a v případě, že smlouva byla ze strany člena vypovězena v období od uzavření smlouvy, resp. od automatického prodloužení platnosti smlouvy do uplynutí 5. měsíce od uzavření smlouvy, resp. od automatického prodloužení platnosti smlouvy, poměrně cena stanovená pro smlouvu uzavřenou na dobu 3 měsíců.

V případě přeplatku člena vůči studiu na členském příspěvku je studio povinno takový přeplatek členovi bezodkladně po ukončení členství vrátit, a to prostřednictvím bezhotovostní platby. Studio je však oprávněno takový případný přeplatek člena primárně užít k započtení na případné dluhy člena, které bude mít právě vůči studiu.

6.3. Další prodloužení smlouvy a její výpověď ze strany studia

V případě automatického prodloužení smlouvy uzavřené na dobu 3, nebo 6 měsíců a smlouvy uzavřené na dobu 12 měsíců může být členství po uplynutí první doby trvání smlouvy (bod 6.2.) řádně vypovězeno i ze strany studia, a to na základě jeho písemné výpovědi doručené členovi. V případě výpovědi smlouvy uzavřené na dobu 6 měsíců a smlouvy uzavřené na dobu 12 měsíců ze strany studia dojde k ukončení smluvního vztahu na základě této smlouvy po uplynutí výpovědní lhůty v délce 2 měsíců, která počne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla taková výpověď členovi doručena.

6.4. Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy o členství může kterákoliv smluvní strana ze závažného důvodu odstoupit. Změna místa bydliště člena nezakládá právo na odstoupení od smlouvy.

6.5. Pozastavení členství

Místo výpovědi může být smlouva o členství na předem stanovenou dobu po vzájemné dohodě pozastavena. Doby pozastavení se do sjednané doby trvání smlouvy nezapočítávají, tj. doba trvání smluvního vztahu se prodlužuje o dobu pozastavení.

6.6. Forma výpovědi, odstoupení od smlouvy

Výpověď studiu je nutno podat písemně s uvedením jména a členského čísla. Rozhodující pro včasné podání výpovědi je okamžik doručení studiu. Výpovědi, které nelze přiřadit k členskému vztahu, se považují za nedoručené. V případě odstoupení od smlouvy o členství ze závažného důvodu ze strany studia, zejména podle bodů 4.2., 6.4. a 7.2., končí platnost smlouvy doručením písemného odstoupení, které musí obsahovat uvedení důvodu pro zrušení smlouvy, členovi.

6.7. Případné doplacení základního členského příspěvku vůči zvýhodněnému členskému příspěvku a výše členského příspěvku v rámci výpovědní lhůty

V případě, že člen uzavřel se studiem smlouvu na členství za zvýhodněných podmínek, tedy že výše jeho měsíčního členského příspěvku byla nižší oproti základnímu členskému příspěvku tak, jak je uvedeno v rámci ustanovení 5.1. těchto VOP, pak v případě, že člen smlouvu vypoví dle ustanovení 6.2. těchto VOP před uplynutím původně sjednané délky smlouvy ve smyslu ustanovení 6.1. těchto VOP, je člen v takovém případě povinen studiu doplatit rozdíl právě mezi jeho původně sjednaným zvýhodněným měsíčním členským příspěvkem a základním členským příspěvkem s tím, že v rámci výpovědní lhůty je člen také povinen platit členský příspěvek ve výši základního členského příspěvku.

 

7. ZAKÁZANÉ LÁTKY VE STUDIU

7.1. Zakázané látky

Ve studiu není povoleno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky. Dále je členovi zakázáno přinášet do studií léky na předpis, které neslouží osobní a lékařem předepsané potřebě člena, a/nebo jiné prostředky, které mají zvýšit tělesnou výkonnost člena (např. anabolika). Stejně tak je členovi zakázáno nabízet, obstarávat, přenechávat nebo jinak zpřístupňovat takové prostředky za úplatu nebo bezúplatně třetím osobám ve studiu.

7.2. Následky porušení zákazu

Poruší-li člen podmínky uvedené v bodu 7.1., tj. pokud vědomě a úmyslně ve studiu konzumuje zakázané látky nebo je předává třetím osobám, může od něho studio požadovat za každý případ porušení smlouvy smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, aniž by bylo nutno prokazovat vzniklou škodu. Uplatnění dalších práv z takového porušení podmínek, zejména uplatnění dalších škod a právo na odstoupení od smlouvy, tím není dotčeno. Pro uplatnění těchto práv není zapotřebí předchozí výzvy.

 

8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Odpovědnost studia za nedbalost je omezena. To neplatí pro případy újmy na životě a na zdraví osob nebo na případy porušení závažných smluvních povinností, které jsou způsobeny porušením povinnosti z nedbalosti ze strany studia nebo jeho zástupce. Závažné smluvní povinnosti jsou takové, jejichž plnění umožňuje řádné provádění smlouvy a na jejichž dodržování se smluvní strana může v obvyklém případě spolehnout.

 

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Studio shromažďuje, zpracovává a využívá osobní údaje člena. Při uzavření smlouvy o členství jsou členovi poskytnuty informace o zpracování osobních údajů člena. Tyto informace budou členovi poskytnuty též na vyžádání ve studiu nebo je lze nalézt na: www.fitacademy.cz.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Změna VOP

Studio je oprávněno měnit v budoucnu tyto VOP. Změny nabudou účinnosti, když studio na změny upozorní, člen je vezme na vědomí a nevznese proti nim námitku ve lhůtě 2 týdnů od doručení informace o změně. V případě vznesení námitky jsou studio i člen oprávněni vypovědět smlouvu o členství k poslednímu dni příslušného měsíce.

10.2. Neúčinnost jednotlivých ustanovení

Pokud by jedno nebo několik ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným, není tím dotčena účinnost smlouvy a jejích ostatních ustanovení. Ustanovením VOP nemohou být vyloučena žádná ustanovení právních předpisů na ochranu spotřebitele, která se vztahují na „Smlouvu o členství.“

10.3. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi studiem a členem ke vzniku sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může člen podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České obchodní inspekci, Ústřednímu inspektorátu – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2- Nové Město, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Tyto podmínky vstupují v platnost 11. 4. 2022.